Essay

Bhumya -Bam Kumari Budha Ge yan – Ge sa:  (Essay) – Bam Kumari Budha Manngar panglan po la min – Bom Kumari Budha