Novel (Dhut)

Akhiriaang Bhaguman Malelesa – Lok Bahadur Thapa Armitcha Mamari – Lok Bahadur Thapa Rewas – Sanjog Lapha Mahajau Lumara – Sanjog Lapha Kalej Bakhat – Lok Bahadur Thapa (jhusya) Loyat – Mek Bahadur Rana